Türkiye’deki Kamu Dış Borç Stokunun Büyüme Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-2(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 17:48:52.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 174-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler büyüme ve kalkınmalarını sağlamak için iç kaynaklarının yetersiz olması durumunda dış borçlanmaya başvurmaktadırlar. Alınan dış borçlar kullanım alanlarına göre ülke ekonomisinde pozitif ya da negatif etkiler yaratmaktadır. Dış borçların verimli alanlarda kullanılması ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlarken verimsiz alanlarda kullanılan dış borçlar beraberinde birçok negatif etkiler meydana getirmektedir. Örneğin alınan dış borçlar kamu açıklarının finansmanında ya da getirisi düşük altyapı yatırımlarda kullanılırsa geri ödeme zamanı geldiğinde ülke içinden ülke dışına bir kaynak transferi söz konusu olacağı için daraltıcı etki yaratırken enflasyona da sebebiyet vermektedir.

Çalışma kapsamında Türkiye ekonomisi için 2006Q1-2023Q1 dönemini kapsayan üç aylık veriler kullanılarak kamu dış borç stokunun büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada VAR analizi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kamu dış borç stokunun büyüme üzerine etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Underdeveloped and developing countries resort to external borrowing if their internal resources are insufficient to ensure their growth and development. Foreign debts received create positive or negative effects in the country's economy according to their areas of use. While the use of external debts in productive areas contributes to the economic growth of the country, external debts used in inefficient areas cause many negative effects. For example, if the foreign debts received are used in financing public deficits or low-yield infrastructure investments, they cause inflation while creating a contractionary effect, as there will be a transfer of resources from country to country when the payback time comes.

Within the scope of the study, the effect of public external debt stock on growth was investigated using quarterly data covering the period 2006Q1-2023Q1 for the Turkish economy. VAR analysis and Granger Causality test were used in the research. According to the findings, it has been determined that the public external debt stock has an effect on growth.

Keywords