Dış ticaret, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Türkiye için analizi: ARDL yöntemi

Author:

Year-Number: 2022-1(1)
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-01 23:21:23.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 50-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Küreselleşen dünya koşullarında artan dış ticaret hacmi, ülke ekonomilerinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. İhracata yönelik sanayileşme hedefi doğrultusunda ülkeler ekonomilerini güçlendirmeyi amaçlamakta ve bu süreçte farklı ülke performansları dikkat çekmektedir. Enflasyon ise özellikle gelişmekte olan ülkelerin uzun süre ve yüksek oranda maruz kaldığı ekonomik bir sorundur. Ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi çalışmaları ekonomilerde enflasyonist eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bazı görüşlere göre enflasyon büyümenin maliyeti kabul edilmektedir. Türkiye’de 1980’den sonra kabul edilen dışa açık büyüme modeliyle 1990’lı yıllarda yaşanan yoğun enflasyonist ortamın makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiye dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de dış ticaret hacmi, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ARDL yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, büyüme ve enflasyon arasında anlamlı ilişkiyi göstermektedir.

Keywords

Abstract

Abstract

Increasing foreign trade volume in the globalizing world conditions plays a major role in the development of national economies. In line with the export-oriented industrialization target, countries aim to strengthen their economies and different country performances draw attention in this process. Inflation, on the other hand, is an economic problem that especially developing countries are exposed to for a long time and at a high rate. Efforts to realize economic growth cause inflationary tendencies in economies. According to some views, inflation is accepted as the cost of growth. It draws attention to the relationship between the open growth model adopted after 1980 in Turkey and the macroeconomic variables of the intense inflationary environment experienced in the 1990s. In this study, the relationship between foreign trade volume, inflation and economic growth in Turkey was investigated by ARDL method. The results obtained show a significant relationship between growth and inflation.

Keywords