Etik İlkeler ve Değerlendirme Süreci


Yayınlanma kriterleri dolayısıyla, dergiye gönderilen makaleler için etik kurul onayı alınmış olunmalıdır. Araştırma için alınan etik kurul onayı hem yayın içerisinde hem de ayrıca yayın gönderim sürecinde ispatlanmalı ve belgelendirilmelidir. Yayımlanmaya uygun görülen araştırmalar için (eğer gerekiyorsa) katkı oranı beyanı, teşekkür beyanı ve çatışma beyanı hazırlanarak gönderilmelidir.

Journal of Business and Communication Studies (JOBACS), yazarların araştırmalarının kabul ve yayın sürecine ilişkin koşulları ve kuralları Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yayınlanan etik yayıncılık standartlarına göre belirlemiştir.

Yazarlar

Yayınlanması talebiyle dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması gerekmektedir. Özgünlük değerlendirmesi intihal oranını kontrol eden yazılımlarca denetlenir. Eğer çalışmanın intihal oranı %15’in üzerinde ise inceleme sürecine kabul edilmeyecektir. Bu kural, dergiye çalışmalarını gönderen tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.

Birden fazla araştırmacının katılımının olduğu çalışmalarda, yazar olarak yorumlanabilecek, katkısı olan bir araştırmacının isminin çıkartılması ve tam tersi koşulda yazar olarak yer alabilecek bir emeği olmayan kişilerin araştırmada yer alması yayın kurallarına aykırıdır. Araştırmada emeği geçen yazarların isim sıralamaları etik kurallar çerçevesinde yer alması gerektiğinden, değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın bu konuda etik sorumluluklarını göz etmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecine başlanan bir araştırmada, isim sırasının değiştirilmesi talebi ancak tüm yazarların ortak onayı ile mümkün olabilecektir.

Yazarlar, araştırmanın ortaya konabilmesi için aldıkları destekleri (finansal ilişkiler) beyan etmelilerdir. Araştırmanın sonuçlarını etkileyebilecek ya da değerlendirmeyi etkileme ihtimali olan çatışma ve rekabet koşulları yazarlarca beyan edilmelidir.

Çalışmanın kabulüne esas olarak yazarlardan “Telif Hakkı Devir Formu” doldurmaları beklenmektedir. Araştırmadaki verilerin ve sonuçların JOBACS dışındaki herhangi bir yayında kullanılmadığı ve verilmediği, çalışmanın değişik dillerde yayınlanmadığı, bu araştırmadan elde edilen sonuçların yapay olarak bölünerek başka yayınlarda kullanılmadığı yazarlar tarafından teyit edilmelidir. Ayrıca, bu beyan ile herhangi bir şekilde elde edilen verilerin gerekli izinler alınarak çalışmada kullanıldığı da teyit edilmiş olmaktadır. Telif Hakkı Devir Formunun imzalanması ile yazarlar, çalışmaya ait telif hakkı kapsamındaki tüm hakların Journal of Business and Communication Studies (JOBACS) dergisine devredildiğini beyan etmiş olur.

Hakemler

Hakemler ile yazarlar ya da araştırmaya destek olanlar arasında çıkar çatışması olmamalıdır. Hakem değerlendirmeleri tarafsız ve nesnel olmalıdır. Uzmanlık alanları dışındaki çalışmalar üzerine hakemlik yapılmaması gerekmektedir. Yazarlara ve çalışmaya ait tüm bilgilerin gizliliği hakemlerin sorumluluğundadır. Yazarlar ve çalışmaya ait telif hakkı ihlali ya da intihal olması durumunda hakem tarafından bu durum editöre raporlanmalıdır. Hakemler, inceleme sürecinde kimliklerini yazarlara açık etmemelidirler. ;Çalışmalar, derginin belirlediği standart süreleri aşmayacak şekilde incelenerek raporlanmalıdır.

Editör ve Alan Editörleri

Editör ve alan editörleri derginin kabul ettiği organizasyonlarca belirlenen kurallara ve standartlara uymakla yükümlüdür. Gönderilen çalışmalardan hangisinin yayınlanacağına, ilgili çalışmanın önem geçerlilik ve faydasına editörler karar vermek zorundalardır. Aynı zamanda hakemlerden gelen yorumla ve yasal zorunluluklara göre çalışmanın yayınlanmasına karar vermekle yükümlüdürler. Editörler çalışmadaki intihal, belge eksikliği, dergi kapsamının dışına çıkılması gibi sebeplerle çalışmanın hakem incelemesine iletilmesini reddedebilirler. Kabul edilen çalışmalar alanında uzman iki hakeme gönderme inisiyatifine sahiptirler. Editörler, yazarların demografik ve/veya politik görüşlerine göre seçim yapmazlar. Çalışmalar hakkındaki düzeltme kararları sadece dergi kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Editörler, çalışma ve yazarlar hakkındaki bilgileri saklamakla yükümlüdür. İlgili bilgiler üçüncü taraflarca paylaşılamaz.

Yayın İlkeleri

Gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da kabul edilmemiş olmalıdır. Çalışmalar gönderim tarihinden önce, kongre, sempozyum bildirisi, proje veya tez sonuçlarından oluşuyorsa belirtilmeli ve içeriği genişletilerek yayına dönüştürülmelidir. Gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın ilkelerine uygunluğun test edilmesinden sonra alanında yetkin iki hakeme gönderilen yazının değerlendirilmesi beklenmektedir. Değerlendirme sürecinde hem hakemlerin hem de yazarların bilgileri gizlenmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce olmasına karar verilmiştir. Gönderilen makalenin intihal raporu editöre gönderilmelidir. Aynı zamanda, dergide yer alması uygun görülen çalışmalar için yazarların “Telif Hakkı Devir Formu”nu imzalayarak editöre ulaştırması gerekmektedir. Dergi, yılda iki defa olacak şekilde Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme sürecimiz, her adımı şeffaf bir şekilde belirlenmiş ve bu aşamaların minimum ve maksimum aralıkları tahmini olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Editör değerlendirmesi: 1-3 gün

Alan editörü değerlendirmesi: 3-5 gün

Hakem değerlendirmesi: 10-15 gün

(Revizyon durumunda yukarıdaki sürelere ek olarak, yeniden hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır)