Türkiye’de Göçü Etkileyen Faktörler: Mekânsal Ekonometri Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-2(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 15:43:09.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 197-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç kavramı bireylerin, toplumların ve coğrafi bölgelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkileyen bir olgudur. Bir bölgede yaşanan göç o bölgenin konumunu, nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde de belirleyici özellikler yansıtmaktadır. Bu nedenle göçün mekânsal komşuluk ilişkisini incelemek, bölgeler arası hareketlerin neden kaynaklandığını ve nasıl bir etkileşim içerisinde olduklarını anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada Türkiye’de Düzey-3 kapsamında göç hızının il ve bölge bazında kümelenme yapısını incelemek ve göç hızı üzerinde etki sahibi olabilecek parametreleri mekânsal ekonometrik yöntem aracılığı ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2022 verileri kullanılmıştır. Çalışmada açıklayıcı değişken olarak; nüfus artış hızı, açık iş sayısı, işe yerleştirme sayısı, net göç ve nüfus yoğunluğu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mekânsal gecikme modeli (SAR) kabul edilmiştir. Nüfus artış hızı, açık iş, net göç ve nüfus yoğunluğu değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of migration is a phenomenon that significantly influences the dynamics of individuals, societies, and geographical regions. Migration within a region mirrors its location, population, and social as well as economic structures. Therefore, examining the relationship between migration and spatial aspects helps understand the reasons behind inter-regional movements and how they interact. In this context, the study aims to examine the clustering structure of migration rates at the provincial and regional levels in Turkey, focusing on level-3 analysis, and to identify parameters potentially influencing migration rates using spatial econometric methods. The data utilized for this research pertains to 2022. The explanatory variables encompassed the population growth rate, the number of job vacancies, placements, net migration, and population density. Based on the findings, a Spatial Autoregressive (SAR) model was deemed appropriate. Statistically significant outcomes were observed for variables such as population growth rate, job vacancies, net migration, and population density.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics