Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımının Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-2(2)
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 17:51:34.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 136-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Markaların müşterilerine eşsiz deneyimler sunmasıyla ortaya çıkan deneyimsel pazarlama yaklaşımı, son yıllarda önemini artırmıştır. Günümüzde deneyimsel pazarlamayla ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen literatürün mevcut durumunu ortaya koyan bibliyometrik araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada deneyimsel pazarlama konusu bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Araştırmada Web of Science (WoS) veri tabanından sağlanan deneyimsel pazarlamayla ilgili 474 adet yayının performans analizi yapılmış ve sonra VOSviewer programı aracılığıyla görsel haritalama tekniği kullanılarak bibliyometrik analizi yapılmıştır. Performans analizi kapsamında deneyimsel pazarlama konusuyla ilgili yıllara göre yayın sayıları, yıllara göre atıf sayıları, en fazla yayın yapan ilk 10 ülke, en fazla yayın yapılan ilk 10 alan, en fazla yayın yapan ilk 10 yazar ve en çok atıf yapılan ilk 10 yayın tespit edilmiştir. Daha sonra görsel haritalama tekniğiyle ortak yazar, yazar atıf, kaynak atıf, ülke atıf, anahtar sözcük, dokümanların bibliyografik eşleşmesi ve yazarların ortak atıfına yönelik ağ haritaları oluşturulmuştur. Nihayetinde bu araştırma bulgularının deneyimsel pazarlama konusunda gelecekte yapılacak araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The experiential marketing approach, which emerged with brands offering unique experiences to their customers, has increased its importance in recent years. Although there are many researches on experiential marketing nowadays, there is a need for bibliometric research that reveals the current state of the literature. Therefore, in this research, the subject of experiential marketing was examined through bibliometric analysis. In the research, performance analysis of 474 publications on experiential marketing obtained from the Web of Science (WoS) database was conducted and then bibliometric analysis was performed using visual mapping technique through VOSviewer program. Within the scope of performance analysis, the number of publications by years, the number of citations by years, the top 10 countries with the highest number of publications, the top 10 fields with the highest number of publications, the top 10 authors with the highest number of publications and the top 10 publications with the highest number of citations were determined. Then, with visual mapping technique, network maps were generated for co-author, author citation, source citation, country citation, keyword, bibliographic coupling of documents and co-citation of authors. Eventually, it is thought that the findings of this research will guide future research on experiential marketing.

Keywords