SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI: SİVAS’TA ÜNİVERSİTE HASTANESİ UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2023-2(1)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 20:30:59.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 70-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık insanın hayattaki en önemli değeri ve serveti olarak gösterilmektedir. Sağlık sektöründe karmaşık olan küçük birimlerin, daha büyük bir düzeydeki sistem içinde düzenli olarak çalışmaktadırlar. Bu durum sağlık hizmetinin yapısındaki karmaşıklığı göstermektedir, fakat bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise son derece büyük bir öneme sahiptir. Faaliyet konusu insan sağlığı olan sektörde, hata yapmaya veya hata ihtimaline yer yoktur. Sağlık hizmeti veren bir kurumda hasta güvenliği kültürünün gelişmiş ve hayata geçirilmiş olmasının en temel şartı, iş görenlere bu kültürün tam olarak verilmiş olmasından geçmektedir. Bu yönüyle hasta güvenliği kültürü büyük bir öneme sahiptir. İnsan sağlığı için büyük öneme sahip olan sağlık kurumlarında hasta güvenliği kültürü konusu ele alınarak ayrıntılı şekilde incelenmesi araştırmanın en temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma yeri,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesidir. 2022 yılının Temmuz ayında görevini yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 473 sağlık çalışanı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan anket formları iki bölümden oluşmaktadır. Anket formlarının ilk bölümünde katılımcıların tanıtıcı özellikleri olan yaş, cinsiyet, kurumda çalışma süresi, kurumdaki görevi, meslekteki tecrübe süresi, haftalık çalışma süresi, hastayla doğrudan ilişki içinde olma durumları, hasta güvenliğine dair eğitim alma durumları ve hasta güvenliğine yönelik yönetmeliklere dair bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.  Formlarının ikinci bölümünde hasta güvenliği ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçek Türkmen, Baykal, Şeren ve Altuntaş (2011) tarafından geliştirilen ‘Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği’dir ve  4’lü likert tipinde hazırlanmıştır. Analiz sonuçlarında katılımcıların cinsiyetlerinin hasta güvenliği açısından farklılaşmadığı görülmüştür. Katılımcıların kurumdaki görevleri açısından hasta güvenliği algılarının farklılığı önemli görülmüştür.

Keywords

Abstract

Health is considered to be the most important value and wealth of human life. In the health sector, complex small units work regularly within a system at a larger level. This shows the complexity in the structure of the health service, but when considered as a whole, it is of great importance. In the sector whose subject of activity is human health, there is no room for error or the possibility of error. The most basic condition for the development and realization of a patient safety culture in an organization providing healthcare services is that this culture is fully given to the employees. In this respect, patient safety culture is of great importance. The main purpose of the research is to examine the patient safety culture in health institutions, which are of great importance for human health, in detail. The research place is Sivas Cumhuriyet University Application and Research Hospital. 473 health workers who worked in July 2022 and voluntarily agreed to participate in the study constitute the sample of the study. A questionnaire was used as a data collection tool in the study. The questionnaire forms used consist of two parts. In the first part of the questionnaire forms, there are questions to determine the participants' descriptive characteristics such as age, gender, working time in the institution, position in the institution, duration of experience in the profession, weekly working time, being in direct contact with the patient, receiving training on patient safety and their level of knowledge about patient safety regulations.  In the second part of the questionnaire forms, the scale developed for patient safety measurement was used. The scale used was the 'Patient Safety Culture Scale' developed by Türkmen, Baykal, Şeren and Altuntaş (2011) and was prepared in 4-point Likert type. The data obtained were analyzed with SPSS (22.0) package program. The results of the analysis showed that the gender of the participants did not differ in terms of patient safety. The difference in patient safety perceptions of the participants in terms of their duties in the institution was found to be significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics