VERGİ POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİSİNE İLİŞKİN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2022-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-30 16:35:49.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 117-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2000-2022 yılları arasında literatürde vergi politikalarının makroekonomik etkisi konusunu ele alan yayınların bibliyometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bibliyometrik analizin yapılabilmesi için Web of Science, Ulakbim ve YÖK Tez Merkezi veri tabanlarından yararlanılarak 782 adet çalışma incelenmiştir. Araştırmada, ABD’nin 196 eserle akademik çalışmalara en çok katkı sağlayan ülke olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası literatürdeki yayınların araştırma alanları incelenmiş ve 862 makaleden 656 tanesinin ekonomi konusunu ele aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca akademik yayınların 731 eseri İngilizce dilinde yazılması bütün yayınlar üzerinde baskınlık kurmaktadır. Yapılan çalışmalar yıllar itibariyle incelendiğinde adet olarak an fazla çalışma 2021 yılında yapılmıştır. Çalışma sonucunda vergilerin hane halkı tasarruf oranı üzerinde güçlü bir negatif etkiye sahip olduğu, yatırımlardan sağlanan kazancın bir kısmının kamu sektörüne aktarılmasının yatırımlar üzerinde negatif etkilere yol açtığı, vergilerin gelir dağılımını düzenleyici etkisinin olduğu, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında vergilerin önemli ölçüde etkilediği, enflasyonun vergi sisteminin yapısına ve enflasyon oranına bağlı olarak etki yönünün değiştiği, dış ticaretten alınan vergiler ile yerli üreticiyi ve bazı üretim mallarını koruduğu, vergi artışlarının istihdam üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonuçlarına ulaşıldığı çalışmalardan tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the bibliometric characteristics of the publications on the macroeconomic impact of tax policies in the literature between 2000 and 2022. In order to perform bibliometric analysis, 782 studies were examined by using Web of Science, Ulakbim and YOK Thesis Centre databases. In the research, it was determined that the USA was the country that contributed the most to academic studies with 196 works. The research areas of the publications in the international literature were examined and it was determined that 656 of the 862 articles addressed the subject of economics. In addition, 731 of the academic publications are written in English language, which dominates all publications. When the studies were analysed by years, the highest number of studies was conducted in 2021. As a result of the study, it was reached that taxes have a strong negative effect on the household saving rate, transferring a part of the earnings from investments to the public sector has negative effects on investments, taxes have a regulating effect on income distribution, taxes have a significant effect on countries in ensuring economic growth and development, the direction of the effect of inflation changes depending on the structure of the tax system and the inflation rate, taxes on foreign trade protect domestic producers and some production goods, tax increases have a negative effect on employment.

Keywords


 • Akdoğan, A. (2014). Kamu maliyesi. 16. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Barro, R. J., & Redlick, C. J. (2011). Macroeconomic effects from government purchases and taxes. The Quarterly Journal of Economics, 126(1), 51-102.

 • Çalcalı, Ö. & Altıner, A. (2019). Makro ekonomik açıdan vergi gelirlerinin belirleyicileri: oecd ülkeleri üzerine bir uygulama. Maliye ve Finans Yazıları, 2019, 112: 175-198.

 • Durkaya, M. & Ceylan, S. (2006). Vergi gelirleri ve ekonomik büyüme. Maliye Dergisi, 150: 79-89.

 • Eker, A. (2001). Kamu maliyesi. 5. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir

 • Evans, O. & Kenward, L. (1988). Macroeconomic effects of tax reform in the United States. Staff Pa- pers, 35 (1): 141-165.

 • Hayo, B., & Uhl, M. (2014). The macroeconomic effects of legislated tax changes in Germany. Oxford Economic Papers, 66(2), 397-418.

 • Kaleli, E. (2015), Türkiyede kayıt dışı istihdamın vergi gelirleri ve ekonomi üzerine etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

 • Karakoç, Y. (2015). Vergi gelirlerinin kamu giderlerinin karşılığı olması ilkesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 21(2), 413-456.

 • Kızılot, Ş. & Durmuş, M. (2001). Kriz döneminde vergi politikası nasıl olmalı?. Gazi Üniversitesi İkti- sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001, 3(2): 159-176.

 • Maliye Bakanlığı (2009). Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı (2008-2010). Ankara: Gelir İdaresi Başkanlığı.

 • Mansfield, C. (1980). Tax-base erosion and inflation: the case of Ghana. Finance & Development, 17(3): 31-34.

 • Mucuk, M., & Alptekin, V. (2008). Türkiye’de vergi ve ekonomik büyüme ilişkisi: VAR analizi (1975- 2006). Maliye Dergisi, 155(2), 159-174.

 • Özen, A. (2004). İktisadi gelişmede vergilemenin rolü ve vergilemede istikrar. Vergi Sorunları Dergisi, 187, 168-188

 • Romer, C. D., & Romer, D. H. (2010). The macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks. American Economic Review, 100(3), 763-801.

 • Seyidoğlu, H. (2007). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, İstanbul: Güzem Can Yayınları.

 • Şaşmaz, M. Ü., & Yayla, Y. E. (2019). Vergilerin Makroekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Literatür İncelemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 317-328.

 • Ulusoy, A., & Karakurt, B. (2002). Vergi indiriminin ekonomik etkileri. Vergi Dünyası, 254, 103-116.

 • Yüce, M. (2002). Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğunun izlenen kamu gelir ve harcama politikaları ile bağlantısı. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 1-38.

                                                                                                    
 • Article Statistics