Gelişmeleri kaçırmamak için termal tatil satın aldınız mı?

Author :  

Year-Number: 2022-1(1)
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-01 23:21:13.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 69-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin her anlarında sosyal medya platformlarında bulunmasıyla beraber satın alma davranışları da birtakım değişimlere uğramaktadır. Özellikle farklı bireylerin paylaşımları sonucunda bireylerin yaşadıkları gelişmeleri kaçırma korkusu pazarlama alanında ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Sosyal medya kullanan bireylerin yaşadığı gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO), termal otel tercihleri üzerinde etkilerinin araştırıldığı bu çalışma için 610 katılımcıdan elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Faktör analizi neticesinde zamana dayalı FOMO ve aktiviteye dayalı FOMO boyutlarının elde edildiği gelişmeleri kaçırma korkusu ve satın alma niyeti ölçeklerinin kullanıldığı bu çalışmada, regresyon analizi yapılarak hipotezler test edilmiştir. Analizler neticesinde, yoğun bir şekilde sosyal medya kullanan bireylerde, gelişmeleri kaçırma korkusu sebebiyle, termal tatil satın alma niyetinin daha yüksek olabileceği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

With the spread of social media and the presence of individuals on social media platforms at every moment, their purchasing behaviors are also undergoing some changes. The fear of missing out on the developments experienced by individuals, especially as a result of the sharing of different individuals, has become an interesting issue in the field of marketing. The results obtained from 610 participants were used for this study, in which the effects of the fear of missing out (FoMO) on the preferences of thermal hotels by individuals using social media were investigated. In this study, in which fear of missing out and purchase intention scales, in which time-based FOMO and activity-based FOMO dimensions were obtained as a result of factor analysis, hypotheses were tested by regression analysis. As a result of the analyzes, it is understood that the intention to buy a thermal holiday may be higher in individuals who use social media intensively due to the fear of missing out on developments.

Keywords


 • Altınay Bor, H. (2018). Ergenlerde sosyal medyaya yönelik tutum, sosyal medya kullanımında gelişmeleri kaçırma korkusu ve sosyal kaygı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Amos, G. H. (2008). Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising effectiveness. International Journal of Advertising, 27(2), 209-234.

 • Armağan, E., & Gürsoy, Ö. (2017). Reklamlarda ünlü kullanımının tüketicilerin satın alma kararına etkisi üzerine bir araştırma. Global Business Research Congress, 3(112), 1043-1057.

 • Berkman, H. W., & Gilson, C. C. (1978). Consumer behavior: Concepts and strategies. California: Dickenson Publishing Company.

 • Butt, H. A., Tariq, M. I., Nawaz, M. R., & Nawaz, M. M. (2013). Markalaşma ve satın alma niyetiyle ilgili müşteri algıları: Gelişmekte olan bir pazarda hızlı tüketim ürünleri üzerine bir araştırma. Temel ve Uygulamalı Bilimsel Araştırma Dergisi, 3(2), 340-347.

 • Crumpacker, M., & Crumpacker, J. M. (2007). Succession planning and generational stereotypes: should hr consider age-based values and attitudes a relevant factor or a passing fad?. Public personnel management, 36(4), 349-369.

 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Genel nedensellik yönelimleri ölçeği: Kişilikte kendi kaderini tayin etme. Kişilik Araştırmaları Dergisi, 19(2), 109-134.

 • Dossey, L. (2014). FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore: The Journal of Science and Healing, 10(2), 69-73.

 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. US: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

 • Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. US: Addison-Wesley.

 • Gill, B., & Kohno T. (2014). Sex, lies, or kittens? Investigating the use of Snapchat’s self-destructing messages. In International Conference on Financial Cryptography and Data Security (pp. 6476). Springer, Berlin, Heidelberg.

 • Hoşgör, H., Koç Tütüncü, S., Gündüz Hoşgör, D., & Tandoğan, Ö. (2017). Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies. 3(17), s. 213-223.

 • Ingledew, D. K., Markland D., & Sheppard, K. E. (2004). Kişilik ve egzersiz davranışının kendi kaderini tayin etme. Kişilik ve bireysel farklılıklar, 36(8), 1921-1932.

 • Juster, F. T. (1966). Consumer buying intentions and purchase probability: An experiment in survey design. Journal of the American Statistical Association, 61, 658-696.

 • Kowal, J., & Fortier, M. S. (1999). Motivational determinants of flow: contributions from self- determination theory. The journal of social psychology, 139(3), 355-368.

 • Lim, M. J., Song, Y. S., Choi, Y., Yu, M. K., Hong, C. U., Lee, K. W., & Min, K. S. (2016). Yeni üretilmiş reçine bazlı bir endodontik patın in vitro değerlendirilmesi. Restoratif Diş Hekimliği ve Endodonti, 41(3), 189-195.

 • Lin, C., Wu, Y. S., & Chen, J. C. V. (2013). Electronic word-of-mouth: the moderating roles of product ınvolvement and brand ımage. Proceeding of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 29-47.

 • Morrison, D. G. (1979). Purchase intentions and purchase behavior. Journal of Marketing, 43(2), 65-74.

 • Morwitz, V. G., Steckel, J. H., & Gupta, A. (2007). When the purchase intentions predict sales? International Journal of Forecasting, 23, 347-364.

 • Mutlu, M., Çeviker, A., & Çirkin, Z. (2011). Tüketici etnosentrizmi ve yabancı ürün satın alma niyeti: türkiye ve suriye üzerine karşılaştırmalı analiz. Sosyoekonomi, 1, 51-74.

 • Oxford Dictionary (2020). https://www.lexico.com/definition/FoMO (Erişim Tarihi: 12.11.2020).

 • Özkaynar, B., İ. (2018). Sosyal medya platformu kullanımı ile kullanımı korkusunun duygusal sanışmanlara oranların incelenmesi/ Sosyal medya kullanımının dışında kalma korkusu ve duygusal şemalarla ilişkisinin bir analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

 • Pavlou, P., & Fygenson, M. (2006). Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the theory of planned behavior. MIS Quarterly, 30(1), 115-143.

 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in human behavior, 29(4), 1841-1848.

 • Seymen, O., Bolat, T., Bolat, O. İ., & Katı, Y. (2017). Otellerde nezleizm (akraba kayırmacılığı) ve katkı kalitesi açısından: Kariyerleşmesinin aracılık etkisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3), 157-180.

 • Spears, N., & Singh, S. N. (2004). Measuring attitude towards the brand and purchase intentions. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 26(2), 53- 556.

 • Şenel, M. (2018). Farklı kıtlık mesajlarının plansız satın alma niyeti üzerindeki etkisi ve FOMO (fırsatları kaçırma korkusu)’nun aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Karabük.

 • Tozkoparan, S. B., & Kuzu A. (2019). Öğretmen adaylarının gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO) düzeyleri ve siberaylaklık davranışları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(1), 87-110.

 • Yalçın, B. (2017). Antalya İli Sağlık Turizmi Potansiyeli Araştırması.

 • Yavuz, S., & Baybek, H. (2005). Muğla Üniversitesinin benlik bakışlarının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 73-95.

                                                                                                    
 • Article Statistics