Samsun’ a gelen yerli turistin marka kent ve kent nitelendirme algıları

Author:

Year-Number: 2022-1(1)
Number of pages: 27-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hedefi kent markalaşması olan yerlerin, süründürülebilir stratejik planlar yapması ve aynı zamanda kent halkının desteğini yanına alarak katılımcı bir yaklaşım yolu izlemesi gerekmektedir. Bununla birlikte kentin tercihinde fayda sağlayacağı düşünülen çekiciliklerin ve öne çıkan başat değerin doğru bilgi kaynakları ile birlikte sunulması, sürdürülebilirlik ilkesine sağdık kalarak devamının sağlanması, kent markalaşması sürecinin öne çıkan diğer adımları olarak değerlendirilebilir. Birçok araştırmacı tarafından karmaşık bir süreç olarak görülen ve ancak tüm paydaşların faaliyetlere tam katılım sağlaması halinde hayata geçirilebileceğinin altı çizilen kent markalaşması kavramının, destinasyonlar üzerinde oluşturabileceği etkilerin neler olduğunun bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, araştırmanın amacını, Samsun’ a ziyarete gelen yerli turistler aracılığıyla, kentin memnuniyet, marka olma ve tekrar ziyaret algılarının belirlenmesi ile Samsun’a marka kent olma yolunda yardımcı olacağı düşünülen kent nitelendirmelerinin neler olduğunun tespiti oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş olup, anket uygulaması 387 yerli turiste uygulanmış ve elde edilen veriler frekans analizi, t-test ve anova testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, kentin gerekli markalaşma çalışmalarının uzağında olduğunu gösterirken, Atatürk Kenti nitelendirmesinin katılımcılar tarafından öne çıkarıldığı görülmüştür. Bu durumun bölge halkı, araştırmacılar, destinasyon pazarlayıcıları ve şehir yöneticileri tarafından dikkate değer bulunacağı ayrıca farklı kentler için uygulanacak benzer çalışmalar içinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Locations with targeted city branding should make sustainable strategic plans and at the same time, take a participatory approach by taking the support of the city people. In addition to this, presenting the attractiveness which is thought to be beneficial in the choice of the city and the prominent dominant value together with the correct sources of information, maintaining the principle of sustainability by maintaining the principle of sustainability can be considered as other prominent steps of the city branding process. The concept of urban branding, which is seen as a complicated process by many researchers and can only be implemented if all stakeholders are fully involved in the activities, needs to know what impacts it can have on destinations. Based on this approach, the purpose of the research is to determine the city's qualifications, which are thought to help Samsun to become a brand city, through the determination of the city's satisfaction, branding and re-visit perceptions through the local tourists visiting Samsun. Participants within the scope of the research were selected by using sampling method, survey application was applied to 387 local tourists and the data obtained were evaluated by frequency analysis, t-test and anova test. While the research results show that the city is far from the necessary branding studies, it was seen that the characterization of Atatürk City was emphasized by the participants. It is thought that this situation will be remarkable by the local people, researchers, destination marketers and city managers, and it will contribute to similar studies to be applied for different cities.

Keywords